SamarbeidsavtalenSamarbeidsavtalen

Bakgrunn og Formål


Det er inngått følgende samarbeidsavtale (heretter kalt Avtalen) mellom oppdragsgiver, («Kunden»), og tjenesteleverandørene Equity Credit Management AS (Org nr 971 170 557) og Equity Finance AS (Org nr 931 053 418), («Equity»). 

Equity Credit Management AS leverer ytelsene fakturering og oppfølging før inkasso, og Equity Finance AS forestår inkassooppfølging av ubetalte fordringer. 

Avtalens formål er å regulere partenes rettigheter og plikter i samarbeidet, samt betingelser for leveransene til Equity.


Avtalen, vedlegg, rekkefølge og endringer

Kontrakten består av de generelle vilkår som er beskrevet i denne avtalen og vedlegg angitt under: 

 • Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging

 • Vedlegg 2. Priser fakturaoppfølging

 • Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso 

 • Vedlegg 4. Priser inkassoVarighet og opphør

Avtalen trer i kraft på datoen man har markert og akseptert samarbeidsavtalen på https://equity.no/vilkar/samarbeidsavtale/. Prøvetidens varighet er 6 måneder. Ønsker kunden å avslutte samarbeidet ved utløpet av prøvetiden, må det gis skriftlig beskjed til Equity senest en måned før prøvetidens utløp.  Heretter kan avtalen sies opp av begge parter med 12 måneders varsel.

Ved oppsigelse av avtalen etter endt prøvetid, er Equity Credit Management As berettiget til å fakturere et beløp tilsvarende gjennomsnittlig aktivitet de tre siste aktive månedene, hver måned i oppsigelsesperioden på 12 måneder. Equity Finance As har rett til å fortsette inndrivingen av allerede registrerte inkassooppdrag med denne avtalens betingelser. Om kunden ønsker inkassooppdragene tilbakeført, vil belastning skje i henhold til bestemmelsene om trekking av sak (vedlegg 2).

Hver av partene kan heve avtalen ved den annens part vesentlige mislighold av noen av denne avtalens betingelser. Før heving av avtalen gjøres gjeldende, skal det gis et skriftlig varsel til den misligholdende part med en rimelig frist på minimum 14 dager til å rette opp forholdet som begrunner krav om heving.  

Ved heving av avtalen bortfaller begge parters forpliktelser etter denne avtalen, men tilbakeføring av allerede registrerte inkassooppdrag skal skje etter bestemmelsene om trukket inkassosak.

Personopplysninger

Equity Credit Management AS er databehandler for kundens data. Databehandleravtale ligger tilgjengelig i Online Portal.

Equity Finance AS bekrefter å inneha konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under fakturaoppfølging og inkasso. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter personopplysningsloven §13, jf. §15 og personopplysningsforskriftens kap 2 med Equity Finance AS. Personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen - tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.


Fortrolighet/Taushetsplikt

Begge parter plikter å bevare taushet om informasjon om den annen part som mottas i forbindelse med nærværende avtale. Slik informasjon må kun anvendes som ledd i partenes oppfyllelse av Avtalen. Partene skal påse og sikre, at også ansatte medarbeidere respekterer plikten til taushet. Taushetsplikten vil også bestå etter Avtalens opphør.

Ansvarsbegrensning

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn korrekt informasjon i fakturasystemet, og må selv bære ansvaret for de konsekvenser feil informasjon måtte avstedkomme.  

Equity kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for følgene av mangelfull informasjon mottatt fra kunden. Om Equity sender ut feil informasjon, vil mottaker bli kontaktet og orientert om feilen og feilen vil bli rettet opp. Utover dette er ikke Equity forpliktet å kompensere for andre eventuelle feil eller mangler ved leveransen.

Equity er ikke under noen omstendighet forpliktet til å dekke kundens indirekte tap, uavhengig av årsak.

Motregning

Equity har motregningsrett i Kundens midler innestående på klientkonto hos Equity Finance AS til dekning av ethvert krav mot oppdragsgiver, også i andre saker for samme oppdragsgiver enn hva midlene refererer seg til.

Motregningsretten gjelder for krav mot Kunden fra både Equity Finance AS og Equity Credit Management AS.


Verneting

Tvister etter denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Om enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler og etter norsk lov. 

Skien Forliksråd/Telemark Tingrett er avtalt verneting.
Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging
Prosedyre for faktura og reskontrooppfølging frem til oversendelse til inkasso
 • Equity mottar løpende informasjon om åpne fakturaer og åpne kreditnotaer og innbetalinger fra kundens økonomisystem, under forutsetning at det er etablert en integrasjon med kundens økonomisystem.

 • Kunden er ansvarlig for at det til enhver tid er korrekte opplysninger om fakturabeløp, forfallsdato samt navn, adresse, e-mail og tlf.nummer for debitorene i sitt økonomisystem. 

 • Kunden er selv ansvarlig for å ajourføre egne kunders reskontro.

 • Partene avtaler en tidslinje for hvordan de forskjellige debitorer skal purres. Kunden blir kontaktet av saksbehandler etter avtaleinngåelse for å skreddersy purreløpet. 

 • Det er mulig å lage en nedre beløpsgrense for utsendelse av purring. De debitorer som ikke betaler i henhold til dette, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, blir purret. 

 • For å unngå at debitorer følges opp feilaktig, kan kunden via sin login på equity.no, se:
  Dagens purreliste – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå.
  Saldoliste – hvor alle åpne fakturaer vises og hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå
  Klar for inkasso – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå. 

  • Kunden må selv aktivt velge å overføre saker til inkasso om ikke automatisk overføring er aktivert.

 • Alle purringer påføres kundens kontonummer, slik at fakturabeløp, renter og omkostninger innbetales direkte til kundens konto. Dette gjelder før- inkasso stadiet.

 • Kunden har løpende adgang og full kontroll på www.equity.no, hvor kunden blir tildelt egen login til de personer som ønsker det.

 • Når det kun gjenstår ubetalte renter og gebyr, og det ikke har vært påminnelsesaktivitet på restbeløpet i 3 måneder, vil oppfølging bli avsluttet og renter og gebyr automatisk avskrevet. Dette for at Equity ønsker å ha fokus på reelle fordringer som kunden ønsker at Equity skal arbeide med.


Vedlegg 2. Priser for fakturaoppfølging
1. Priser fakturaoppfølging
 • STANDARD
  Kr 0,- pr faktura.
  Purringer med tillagte renter og gebyr, kr 0,-

Purringer uten tillagte renter og gebyr, kr 74,- (påminnelse/ resending/ kontoutskrift)

Innbetalte renter og påløpte purregebyr tilfaller Equity.
Suksesshonorar 0,4% av innfordret hovedstol.

Ettergivelse/ avskrivning av tillagte renter og gebyr, belastes med:
- debitor som er forbruker: kr 75,- og debitor som er næringsdrivende: kr 250,- • PREMIUM
  Fast pris, "all-inclusive", etter avtale.

Innbetalte forsinkelsesrenter og gebyr tilfaller Kunden
Alle påminnelser er inkludert i avtalen2. Øvrige priser 


2.1 Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg på alle forsendelser til debitor (brev/varsler). Smart forsendelse:

 • EHF - kr 3,85

 • Efaktura - kr 7,26

Standard forsendelse:

 • Epost - kr 1,21

 • Print - kr 35,-


2.2 Etableringsgebyr/ abonnement/ filintegrasjonskostnad kan tilkomme**


2.3 Generelt

Ved passiv avtale hos Equity vil kunden bli fakturert kr 200 pr måned som et minimum.

Etter 5 aktive måneder aktiveres minstepris for Equity Credit Management As sine tjenester. Grunnlaget for minstepris er da gjennomsnittet av de siste 5 aktive måneder (hvor den høyeste månedsfaktura trekkes ut).

**Dette kan variere noe pr. økonomisystem, og kunden vil motta informasjon fra Equity om pris for integrasjon mot sitt økonomisystem der hvor Equity er avhengig av tredjepart for å få laget en integrasjon.

Equity har rett til å endre priser og andre betingelser i Avtalen ved skriftlig varsel. Ved endringer sender Equity oppdaterte priser eller tillegg til avtalen. Dette krever da ikke ny underskrift eller aksept fra kunden. Oppdaterte priser og vilkår vil til enhver tid ligge på https://equity.no/samarbeidsavtale/ og i fanen innstillinger ved login i Equity.

Purregebyr og forsinkelsesrenter justeres etter gjeldende satser i henhold lovgivningen og vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Rettsgebyret justeres årlig av det offentlige, og priser knyttet opp mot rettsgebyr vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Equity avregner hver måned i henhold til avtale priser.Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso
 • Iht lov av 13. Mai 1988 nr.26 - lov om inkasso

3.1 Equity Finance AS’ forpliktelser

3.1.1 Equity Finance AS (heretter kalt Equity) forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk, og de til enhver gjeldende lovbestemmelser for inkassovirksomhet. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

3.1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Equity sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

3.2 Kundens forpliktelser

3.2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner minst 14 dager etter fakturaforfall, med en betalingsfrist på minimum 14 dager, og betalingsfristen i inkassovarslet skal være utløpt. (Equity Credit Management ivaretar dette ved bruk av purretjenester). Kunden forplikter seg å informere Equity om endringer i kravet, kreditering, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. 

3.2.2 Kunden er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Equity er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/ fødselsnr bør oppgis, hvis mulig. 

3.2.3 Ved forespørsel må kunden fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, står Equity fritt til å avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

3.2.4 Dersom Kunden oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig omsetning, må det opplyses om dette.

3.2.5 Dersom kunden ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser for Equity, plikter kunden å erstatte det økonomiske tapet som Equity påføres som følge av feilen.


3.3 Equity’s fullmakter

3.3.1 Equity iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Equity har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvangsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.3.2 Equity beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Equity skal fortsette inndrivelsen av.

3.3.3 Equity vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.


3.4 Klientmidler og renter

3.4.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, og holdes adskilt fra Equity`s egne midler, jf inkassoforskriften §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale, minimum 1 gang pr uke.

3.4.2 Equity vil forskuttere offentlige gebyr for kunden ved rettslige skritt. 

3.4.3 Equity har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, også i andre saker for samme oppdragsgiver. 

3.4.4 Kunden godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

3.4.5 Dekningsrekkefølge ved avregning til kunden er som følger: Tariffmessig salær, hovedstol, renter, påløpte offentlige gebyr.

3.5 Utenlandsinkasso

3.5.1 Avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det gjelder egne priser for utenlandsinkasso, avhengig av hvilket land debitor oppholder seg. 


3.6 Mva pliktig

3.6.1 Det beregnes mva på alle tjenester som Equity utfører for kunden. Dette belastes kunden, men utgjør ingen kostnad for de kundene som er mva pliktige og som har fradragsrett for mva. Equity forbeholder seg retten til å motregne for mva mot utbetalinger til kunden. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge parter.

3.7 Endringer/avvikling

3.7.1 Equity har rett til å endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. 

Dersom Equity endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, har kunden rett til å trekke saker ved å kun betale påløpte offentlige gebyrer, og gebyrer som er forskuttert av Equity.

3.8 Oppsigelse

3.8.1 Ved mottatt oppsigelse vil Equity fortsette saksbehandlingen på alle mottatte oppdrag før oppsigelse, med de betingelser som gjelder i denne avtalen. 

3.8.2 Ønsker kunden at oppdragene skal avsluttes, vil Equity avregne sitt tilgodehavende iht. vedlegg 4, pkt. 4.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.8.3 Eventuell oppsigelse av avtalen med Equity Credit Management AS gir automatisk oppsigelse av også denne avtale, med Equity Finance AS. 

3.9 Mislighold

3.9.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, og ikke retter opp forholdet innen to uker etter at misligholdet er gjort kjent, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Manglende oppgjør fra oppdragsgiver, som går til inkasso, ansees som vesentlig mislighold. 

3.9.2 Equity har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden ikke anerkjenner eller respekterer Equity sine etiske regler og/eller dersom Equity sitt omdømme/renommé trues.

3.9.3 Equity har i slike tilfeller rett til å anse alle aktive krav som trukket og belaste kunden iht vedlegg 2, punkt 2.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.10 Rapportering/kommunikasjon

3.10.1 Kunden har tilgang til innsynsløsning på web der all rapportering kan hentes av Kunden. Her er det også opplysninger om registrerte saker, aktiviteter på enkeltsaker og kommunikasjon og korrespondanse som Equity har hatt med debitor.

3.11 Oppsøkende virksomhet

3.11.1 Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

3.12 Avtalens gyldighet

3.12.1 Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler, og gjelder for alle oppdrag som er til behandling hos Equity, herunder også eventuelle tidligere inngitte oppdrag som fortsatt er til behandling hos Equity.

3.13 Juridiske tjenester

3.13.1 Ved behov kan Equity formidle kontakt med samarbeidspartner for juridiske tjenester, og evt. inngivelse av konkursbegjæring. Avregning skjer etter egen avtale. 


Vedlegg 4. Priser inkasso

Samtlige pakker nevnt i del 2 inkluderer også inkassotjenester fra Equity Finance AS. 

Hvis ikke debitor betaler, påløper det ingen kostnad for oppdragsgiver. Ingen årsavgift («no cure – no pay»)

4.1 Pris ved betaling fra debitor 

Ved betaling fra debitor beholder Equity betalte forsinkelsesrenter og inkassosalær. Hovedstol tilfaller oppdragsgiver, med fratrekk av suksesshonorar.  

Suksesshonorar  

 • 4 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato < 90 dager etter fakturadato

 • 9 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato > 90 dager etter fakturadato

4.2 Pris ved trekk av sak fra Kunden 

Kunden kan trekke inkassosaken kostnadsfritt de første 15 dager etter at saken er registrert til inkasso hos Equity. Dersom saken er betalt direkte til kunden gjelder betingelsene i punkt 4.3. 50% av påløpt salær faktureres kunden ved trekk av sak i perioden16- 30 dager etter registrering. Ved trekk av sak etter 30 dager faktureres kunden 100 % av påløpt salær. Ved trekking av sak som ligger til overvåking, faktureres oppdragsgiver for et beløp tilsvarende det beløpet som etter avtalen skulle tilkommet Equity ved fullbetalt sak jf. punkt 4.4. 

4.3 Pris ved direktebetaling til Kunden

Ved debitors betaling direkte til kunden, fortsetter Equity innkreving av ubetalt salær og forsinkelsesrenter. Ved fortsatt ubetalt restkrav 3 måneder etter direktebetaling, faktureres kunden for 50% av påløpt salær. Ved trekking av en del betalt sak i perioden 0-30 dager sak faktureres 50% av påløpt salær. Etter 30 dager gjelder samme betingelser som i punkt 4.2.

4.4 Pris ved uløst inkassosak 

Uløst inkassosak overføres til overvåking hvor kunden bærer ansvaret for alle kostnader ved rettslig oppfølging. Equity forhindrer foreldelse av krav, hvis kunden ønsker dette. Ved løst overvåking sak tilfaller 60% av hovedstol kunden i tillegg til evt. betalte kostnader ved rettslige skritt. 


4.5 Priser ved rettslige skritt 

Prisen for rettslige skritt knyttes opp mot et beløp tilsvarende størrelsen på rettsgebyret til enhver tid.  

Equity fakturerer kunden salær ved å iverksette rettslige skritt som følger: 

0,5 x rettsgebyr ved hovedstol < kr. 2500, 1x rettsgebyr for saker > kr. 2500. 


For utarbeidelse av følgende tiltak; forliksklage, utleggsbegjæring, fravikelse, husleietvistklage, konkursvarsling, anmeldelse konkursbo, anmeldelse gjeldsordning, gjeldsforhandling. Eventuell redegjørelse tilsvar rettslig prosess/møtefullmektig og utforming av tvangsforretning: 2 x rettsgebyr. 

Eventuelle offentlige gebyr, gebyr til forliksråd og namsmann osv., samt kostnader til møtefullmektig ved møte i forliksrådet, forskutteres av Equity.

Rettsgebyret faktureres kunden, og remitteres ved betaling fra debitor.   

Dersom kunden ikke ønsker å melde kravet i evt. konkursbo/gjeldsordning/gjeldsforhandling/dødsbo, avsluttes saken. Kunden faktureres i så tilfelle i tilsvarende trukket sak, pkt. 4.2.  

Bakgrunn og Formål


Det er inngått følgende samarbeidsavtale (heretter kalt Avtalen) mellom oppdragsgiver, («Kunden»), og tjenesteleverandørene Equity Credit Management AS (Org nr 971 170 557) og Equity Finance AS (Org nr 931 053 418), («Equity»). 

Equity Credit Management AS leverer ytelsene fakturering og oppfølging før inkasso, og Equity Finance AS forestår inkassooppfølging av ubetalte fordringer. 

Avtalens formål er å regulere partenes rettigheter og plikter i samarbeidet, samt betingelser for leveransene til Equity.


Avtalen, vedlegg, rekkefølge og endringer

Kontrakten består av de generelle vilkår som er beskrevet i denne avtalen og vedlegg angitt under: 

 • Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging

 • Vedlegg 2. Priser fakturaoppfølging

 • Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso 

 • Vedlegg 4. Priser inkassoVarighet og opphør

Avtalen trer i kraft på datoen man har markert og akseptert samarbeidsavtalen på https://equity.no/vilkar/samarbeidsavtale/. Prøvetidens varighet er 6 måneder. Ønsker kunden å avslutte samarbeidet ved utløpet av prøvetiden, må det gis skriftlig beskjed til Equity senest en måned før prøvetidens utløp.  Heretter kan avtalen sies opp av begge parter med 12 måneders varsel.

Ved oppsigelse av avtalen etter endt prøvetid, er Equity Credit Management As berettiget til å fakturere et beløp tilsvarende gjennomsnittlig aktivitet de tre siste aktive månedene, hver måned i oppsigelsesperioden på 12 måneder. Equity Finance As har rett til å fortsette inndrivingen av allerede registrerte inkassooppdrag med denne avtalens betingelser. Om kunden ønsker inkassooppdragene tilbakeført, vil belastning skje i henhold til bestemmelsene om trekking av sak (vedlegg 2).

Hver av partene kan heve avtalen ved den annens part vesentlige mislighold av noen av denne avtalens betingelser. Før heving av avtalen gjøres gjeldende, skal det gis et skriftlig varsel til den misligholdende part med en rimelig frist på minimum 14 dager til å rette opp forholdet som begrunner krav om heving.  

Ved heving av avtalen bortfaller begge parters forpliktelser etter denne avtalen, men tilbakeføring av allerede registrerte inkassooppdrag skal skje etter bestemmelsene om trukket inkassosak.

Personopplysninger

Equity Credit Management AS er databehandler for kundens data. Databehandleravtale ligger tilgjengelig i Online Portal.

Equity Finance AS bekrefter å inneha konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under fakturaoppfølging og inkasso. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter personopplysningsloven §13, jf. §15 og personopplysningsforskriftens kap 2 med Equity Finance AS. Personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen - tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.


Fortrolighet/Taushetsplikt

Begge parter plikter å bevare taushet om informasjon om den annen part som mottas i forbindelse med nærværende avtale. Slik informasjon må kun anvendes som ledd i partenes oppfyllelse av Avtalen. Partene skal påse og sikre, at også ansatte medarbeidere respekterer plikten til taushet. Taushetsplikten vil også bestå etter Avtalens opphør.

Ansvarsbegrensning

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn korrekt informasjon i fakturasystemet, og må selv bære ansvaret for de konsekvenser feil informasjon måtte avstedkomme.  

Equity kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for følgene av mangelfull informasjon mottatt fra kunden. Om Equity sender ut feil informasjon, vil mottaker bli kontaktet og orientert om feilen og feilen vil bli rettet opp. Utover dette er ikke Equity forpliktet å kompensere for andre eventuelle feil eller mangler ved leveransen.

Equity er ikke under noen omstendighet forpliktet til å dekke kundens indirekte tap, uavhengig av årsak.

Motregning

Equity har motregningsrett i Kundens midler innestående på klientkonto hos Equity Finance AS til dekning av ethvert krav mot oppdragsgiver, også i andre saker for samme oppdragsgiver enn hva midlene refererer seg til.

Motregningsretten gjelder for krav mot Kunden fra både Equity Finance AS og Equity Credit Management AS.


Verneting

Tvister etter denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Om enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler og etter norsk lov. 

Skien Forliksråd/Telemark Tingrett er avtalt verneting.
Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging
Prosedyre for faktura og reskontrooppfølging frem til oversendelse til inkasso
 • Equity mottar løpende informasjon om åpne fakturaer og åpne kreditnotaer og innbetalinger fra kundens økonomisystem, under forutsetning at det er etablert en integrasjon med kundens økonomisystem.

 • Kunden er ansvarlig for at det til enhver tid er korrekte opplysninger om fakturabeløp, forfallsdato samt navn, adresse, e-mail og tlf.nummer for debitorene i sitt økonomisystem. 

 • Kunden er selv ansvarlig for å ajourføre egne kunders reskontro.

 • Partene avtaler en tidslinje for hvordan de forskjellige debitorer skal purres. Kunden blir kontaktet av saksbehandler etter avtaleinngåelse for å skreddersy purreløpet. 

 • Det er mulig å lage en nedre beløpsgrense for utsendelse av purring. De debitorer som ikke betaler i henhold til dette, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, blir purret. 

 • For å unngå at debitorer følges opp feilaktig, kan kunden via sin login på equity.no, se:
  Dagens purreliste – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå.
  Saldoliste – hvor alle åpne fakturaer vises og hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå
  Klar for inkasso – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå. 

  • Kunden må selv aktivt velge å overføre saker til inkasso om ikke automatisk overføring er aktivert.

 • Alle purringer påføres kundens kontonummer, slik at fakturabeløp, renter og omkostninger innbetales direkte til kundens konto. Dette gjelder før- inkasso stadiet.

 • Kunden har løpende adgang og full kontroll på www.equity.no, hvor kunden blir tildelt egen login til de personer som ønsker det.

 • Når det kun gjenstår ubetalte renter og gebyr, og det ikke har vært påminnelsesaktivitet på restbeløpet i 3 måneder, vil oppfølging bli avsluttet og renter og gebyr automatisk avskrevet. Dette for at Equity ønsker å ha fokus på reelle fordringer som kunden ønsker at Equity skal arbeide med.


Vedlegg 2. Priser for fakturaoppfølging
1. Priser fakturaoppfølging
 • STANDARD
  Kr 0,- pr faktura.
  Purringer med tillagte renter og gebyr, kr 0,-

Purringer uten tillagte renter og gebyr, kr 74,- (påminnelse/ resending/ kontoutskrift)

Innbetalte renter og påløpte purregebyr tilfaller Equity.
Suksesshonorar 0,4% av innfordret hovedstol.

Ettergivelse/ avskrivning av tillagte renter og gebyr, belastes med:
- debitor som er forbruker: kr 75,- og debitor som er næringsdrivende: kr 250,- • PREMIUM
  Fast pris, "all-inclusive", etter avtale.

Innbetalte forsinkelsesrenter og gebyr tilfaller Kunden
Alle påminnelser er inkludert i avtalen2. Øvrige priser 


2.1 Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg på alle forsendelser til debitor (brev/varsler). Smart forsendelse:

 • EHF - kr 3,85

 • Efaktura - kr 7,26

Standard forsendelse:

 • Epost - kr 1,21

 • Print - kr 35,-


2.2 Etableringsgebyr/ abonnement/ filintegrasjonskostnad kan tilkomme**


2.3 Generelt

Ved passiv avtale hos Equity vil kunden bli fakturert kr 200 pr måned som et minimum.

Etter 5 aktive måneder aktiveres minstepris for Equity Credit Management As sine tjenester. Grunnlaget for minstepris er da gjennomsnittet av de siste 5 aktive måneder (hvor den høyeste månedsfaktura trekkes ut).

**Dette kan variere noe pr. økonomisystem, og kunden vil motta informasjon fra Equity om pris for integrasjon mot sitt økonomisystem der hvor Equity er avhengig av tredjepart for å få laget en integrasjon.

Equity har rett til å endre priser og andre betingelser i Avtalen ved skriftlig varsel. Ved endringer sender Equity oppdaterte priser eller tillegg til avtalen. Dette krever da ikke ny underskrift eller aksept fra kunden. Oppdaterte priser og vilkår vil til enhver tid ligge på https://equity.no/samarbeidsavtale/ og i fanen innstillinger ved login i Equity.

Purregebyr og forsinkelsesrenter justeres etter gjeldende satser i henhold lovgivningen og vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Rettsgebyret justeres årlig av det offentlige, og priser knyttet opp mot rettsgebyr vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Equity avregner hver måned i henhold til avtale priser.Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso
 • Iht lov av 13. Mai 1988 nr.26 - lov om inkasso

3.1 Equity Finance AS’ forpliktelser

3.1.1 Equity Finance AS (heretter kalt Equity) forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk, og de til enhver gjeldende lovbestemmelser for inkassovirksomhet. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

3.1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Equity sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

3.2 Kundens forpliktelser

3.2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner minst 14 dager etter fakturaforfall, med en betalingsfrist på minimum 14 dager, og betalingsfristen i inkassovarslet skal være utløpt. (Equity Credit Management ivaretar dette ved bruk av purretjenester). Kunden forplikter seg å informere Equity om endringer i kravet, kreditering, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. 

3.2.2 Kunden er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Equity er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/ fødselsnr bør oppgis, hvis mulig. 

3.2.3 Ved forespørsel må kunden fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, står Equity fritt til å avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

3.2.4 Dersom Kunden oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig omsetning, må det opplyses om dette.

3.2.5 Dersom kunden ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser for Equity, plikter kunden å erstatte det økonomiske tapet som Equity påføres som følge av feilen.


3.3 Equity’s fullmakter

3.3.1 Equity iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Equity har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvangsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.3.2 Equity beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Equity skal fortsette inndrivelsen av.

3.3.3 Equity vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.


3.4 Klientmidler og renter

3.4.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, og holdes adskilt fra Equity`s egne midler, jf inkassoforskriften §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale, minimum 1 gang pr uke.

3.4.2 Equity vil forskuttere offentlige gebyr for kunden ved rettslige skritt. 

3.4.3 Equity har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, også i andre saker for samme oppdragsgiver. 

3.4.4 Kunden godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

3.4.5 Dekningsrekkefølge ved avregning til kunden er som følger: Tariffmessig salær, hovedstol, renter, påløpte offentlige gebyr.

3.5 Utenlandsinkasso

3.5.1 Avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det gjelder egne priser for utenlandsinkasso, avhengig av hvilket land debitor oppholder seg. 


3.6 Mva pliktig

3.6.1 Det beregnes mva på alle tjenester som Equity utfører for kunden. Dette belastes kunden, men utgjør ingen kostnad for de kundene som er mva pliktige og som har fradragsrett for mva. Equity forbeholder seg retten til å motregne for mva mot utbetalinger til kunden. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge parter.

3.7 Endringer/avvikling

3.7.1 Equity har rett til å endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. 

Dersom Equity endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, har kunden rett til å trekke saker ved å kun betale påløpte offentlige gebyrer, og gebyrer som er forskuttert av Equity.

3.8 Oppsigelse

3.8.1 Ved mottatt oppsigelse vil Equity fortsette saksbehandlingen på alle mottatte oppdrag før oppsigelse, med de betingelser som gjelder i denne avtalen. 

3.8.2 Ønsker kunden at oppdragene skal avsluttes, vil Equity avregne sitt tilgodehavende iht. vedlegg 4, pkt. 4.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.8.3 Eventuell oppsigelse av avtalen med Equity Credit Management AS gir automatisk oppsigelse av også denne avtale, med Equity Finance AS. 

3.9 Mislighold

3.9.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, og ikke retter opp forholdet innen to uker etter at misligholdet er gjort kjent, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Manglende oppgjør fra oppdragsgiver, som går til inkasso, ansees som vesentlig mislighold. 

3.9.2 Equity har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden ikke anerkjenner eller respekterer Equity sine etiske regler og/eller dersom Equity sitt omdømme/renommé trues.

3.9.3 Equity har i slike tilfeller rett til å anse alle aktive krav som trukket og belaste kunden iht vedlegg 2, punkt 2.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.10 Rapportering/kommunikasjon

3.10.1 Kunden har tilgang til innsynsløsning på web der all rapportering kan hentes av Kunden. Her er det også opplysninger om registrerte saker, aktiviteter på enkeltsaker og kommunikasjon og korrespondanse som Equity har hatt med debitor.

3.11 Oppsøkende virksomhet

3.11.1 Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

3.12 Avtalens gyldighet

3.12.1 Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler, og gjelder for alle oppdrag som er til behandling hos Equity, herunder også eventuelle tidligere inngitte oppdrag som fortsatt er til behandling hos Equity.

3.13 Juridiske tjenester

3.13.1 Ved behov kan Equity formidle kontakt med samarbeidspartner for juridiske tjenester, og evt. inngivelse av konkursbegjæring. Avregning skjer etter egen avtale. 


Vedlegg 4. Priser inkasso

Samtlige pakker nevnt i del 2 inkluderer også inkassotjenester fra Equity Finance AS. 

Hvis ikke debitor betaler, påløper det ingen kostnad for oppdragsgiver. Ingen årsavgift («no cure – no pay»)

4.1 Pris ved betaling fra debitor 

Ved betaling fra debitor beholder Equity betalte forsinkelsesrenter og inkassosalær. Hovedstol tilfaller oppdragsgiver, med fratrekk av suksesshonorar.  

Suksesshonorar  

 • 4 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato < 90 dager etter fakturadato

 • 9 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato > 90 dager etter fakturadato

4.2 Pris ved trekk av sak fra Kunden 

Kunden kan trekke inkassosaken kostnadsfritt de første 15 dager etter at saken er registrert til inkasso hos Equity. Dersom saken er betalt direkte til kunden gjelder betingelsene i punkt 4.3. 50% av påløpt salær faktureres kunden ved trekk av sak i perioden16- 30 dager etter registrering. Ved trekk av sak etter 30 dager faktureres kunden 100 % av påløpt salær. Ved trekking av sak som ligger til overvåking, faktureres oppdragsgiver for et beløp tilsvarende det beløpet som etter avtalen skulle tilkommet Equity ved fullbetalt sak jf. punkt 4.4. 

4.3 Pris ved direktebetaling til Kunden

Ved debitors betaling direkte til kunden, fortsetter Equity innkreving av ubetalt salær og forsinkelsesrenter. Ved fortsatt ubetalt restkrav 3 måneder etter direktebetaling, faktureres kunden for 50% av påløpt salær. Ved trekking av en del betalt sak i perioden 0-30 dager sak faktureres 50% av påløpt salær. Etter 30 dager gjelder samme betingelser som i punkt 4.2.

4.4 Pris ved uløst inkassosak 

Uløst inkassosak overføres til overvåking hvor kunden bærer ansvaret for alle kostnader ved rettslig oppfølging. Equity forhindrer foreldelse av krav, hvis kunden ønsker dette. Ved løst overvåking sak tilfaller 60% av hovedstol kunden i tillegg til evt. betalte kostnader ved rettslige skritt. 


4.5 Priser ved rettslige skritt 

Prisen for rettslige skritt knyttes opp mot et beløp tilsvarende størrelsen på rettsgebyret til enhver tid.  

Equity fakturerer kunden salær ved å iverksette rettslige skritt som følger: 

0,5 x rettsgebyr ved hovedstol < kr. 2500, 1x rettsgebyr for saker > kr. 2500. 


For utarbeidelse av følgende tiltak; forliksklage, utleggsbegjæring, fravikelse, husleietvistklage, konkursvarsling, anmeldelse konkursbo, anmeldelse gjeldsordning, gjeldsforhandling. Eventuell redegjørelse tilsvar rettslig prosess/møtefullmektig og utforming av tvangsforretning: 2 x rettsgebyr. 

Eventuelle offentlige gebyr, gebyr til forliksråd og namsmann osv., samt kostnader til møtefullmektig ved møte i forliksrådet, forskutteres av Equity.

Rettsgebyret faktureres kunden, og remitteres ved betaling fra debitor.   

Dersom kunden ikke ønsker å melde kravet i evt. konkursbo/gjeldsordning/gjeldsforhandling/dødsbo, avsluttes saken. Kunden faktureres i så tilfelle i tilsvarende trukket sak, pkt. 4.2.  

Bakgrunn og Formål


Det er inngått følgende samarbeidsavtale (heretter kalt Avtalen) mellom oppdragsgiver, («Kunden»), og tjenesteleverandørene Equity Credit Management AS (Org nr 971 170 557) og Equity Finance AS (Org nr 931 053 418), («Equity»). 

Equity Credit Management AS leverer ytelsene fakturering og oppfølging før inkasso, og Equity Finance AS forestår inkassooppfølging av ubetalte fordringer. 

Avtalens formål er å regulere partenes rettigheter og plikter i samarbeidet, samt betingelser for leveransene til Equity.


Avtalen, vedlegg, rekkefølge og endringer

Kontrakten består av de generelle vilkår som er beskrevet i denne avtalen og vedlegg angitt under: 

 • Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging

 • Vedlegg 2. Priser fakturaoppfølging

 • Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso 

 • Vedlegg 4. Priser inkassoVarighet og opphør

Avtalen trer i kraft på datoen man har markert og akseptert samarbeidsavtalen på https://equity.no/vilkar/samarbeidsavtale/. Prøvetidens varighet er 6 måneder. Ønsker kunden å avslutte samarbeidet ved utløpet av prøvetiden, må det gis skriftlig beskjed til Equity senest en måned før prøvetidens utløp.  Heretter kan avtalen sies opp av begge parter med 12 måneders varsel.

Ved oppsigelse av avtalen etter endt prøvetid, er Equity Credit Management As berettiget til å fakturere et beløp tilsvarende gjennomsnittlig aktivitet de tre siste aktive månedene, hver måned i oppsigelsesperioden på 12 måneder. Equity Finance As har rett til å fortsette inndrivingen av allerede registrerte inkassooppdrag med denne avtalens betingelser. Om kunden ønsker inkassooppdragene tilbakeført, vil belastning skje i henhold til bestemmelsene om trekking av sak (vedlegg 2).

Hver av partene kan heve avtalen ved den annens part vesentlige mislighold av noen av denne avtalens betingelser. Før heving av avtalen gjøres gjeldende, skal det gis et skriftlig varsel til den misligholdende part med en rimelig frist på minimum 14 dager til å rette opp forholdet som begrunner krav om heving.  

Ved heving av avtalen bortfaller begge parters forpliktelser etter denne avtalen, men tilbakeføring av allerede registrerte inkassooppdrag skal skje etter bestemmelsene om trukket inkassosak.

Personopplysninger

Equity Credit Management AS er databehandler for kundens data. Databehandleravtale ligger tilgjengelig i Online Portal.

Equity Finance AS bekrefter å inneha konsesjon fra Finanstilsynet i Norge til å utføre fremmedinkasso og er dermed behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger under fakturaoppfølging og inkasso. Det inngås derfor ikke Databehandleravtale etter personopplysningsloven §13, jf. §15 og personopplysningsforskriftens kap 2 med Equity Finance AS. Personopplysninger vil bli behandlet etter gjeldende Bransjenorm for behandling av personopplysninger i den norske inkassobransjen - tilgjengelig på Datatilsynet sine nettsider.


Fortrolighet/Taushetsplikt

Begge parter plikter å bevare taushet om informasjon om den annen part som mottas i forbindelse med nærværende avtale. Slik informasjon må kun anvendes som ledd i partenes oppfyllelse av Avtalen. Partene skal påse og sikre, at også ansatte medarbeidere respekterer plikten til taushet. Taushetsplikten vil også bestå etter Avtalens opphør.

Ansvarsbegrensning

Kunden er selv ansvarlig for å legge inn korrekt informasjon i fakturasystemet, og må selv bære ansvaret for de konsekvenser feil informasjon måtte avstedkomme.  

Equity kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for følgene av mangelfull informasjon mottatt fra kunden. Om Equity sender ut feil informasjon, vil mottaker bli kontaktet og orientert om feilen og feilen vil bli rettet opp. Utover dette er ikke Equity forpliktet å kompensere for andre eventuelle feil eller mangler ved leveransen.

Equity er ikke under noen omstendighet forpliktet til å dekke kundens indirekte tap, uavhengig av årsak.

Motregning

Equity har motregningsrett i Kundens midler innestående på klientkonto hos Equity Finance AS til dekning av ethvert krav mot oppdragsgiver, også i andre saker for samme oppdragsgiver enn hva midlene refererer seg til.

Motregningsretten gjelder for krav mot Kunden fra både Equity Finance AS og Equity Credit Management AS.


Verneting

Tvister etter denne avtalen skal søkes løst i minnelighet. Om enighet ikke oppnås, skal tvisten løses ved de alminnelige domstoler og etter norsk lov. 

Skien Forliksråd/Telemark Tingrett er avtalt verneting.
Vedlegg 1. Prosedyre fakturaoppfølging
Prosedyre for faktura og reskontrooppfølging frem til oversendelse til inkasso
 • Equity mottar løpende informasjon om åpne fakturaer og åpne kreditnotaer og innbetalinger fra kundens økonomisystem, under forutsetning at det er etablert en integrasjon med kundens økonomisystem.

 • Kunden er ansvarlig for at det til enhver tid er korrekte opplysninger om fakturabeløp, forfallsdato samt navn, adresse, e-mail og tlf.nummer for debitorene i sitt økonomisystem. 

 • Kunden er selv ansvarlig for å ajourføre egne kunders reskontro.

 • Partene avtaler en tidslinje for hvordan de forskjellige debitorer skal purres. Kunden blir kontaktet av saksbehandler etter avtaleinngåelse for å skreddersy purreløpet. 

 • Det er mulig å lage en nedre beløpsgrense for utsendelse av purring. De debitorer som ikke betaler i henhold til dette, og i overensstemmelse med gjeldende lovgivning, blir purret. 

 • For å unngå at debitorer følges opp feilaktig, kan kunden via sin login på equity.no, se:
  Dagens purreliste – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå.
  Saldoliste – hvor alle åpne fakturaer vises og hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå
  Klar for inkasso – hvor man enkelt kan lage individuelle tilpasninger på debitor eller på faktura nivå. 

  • Kunden må selv aktivt velge å overføre saker til inkasso om ikke automatisk overføring er aktivert.

 • Alle purringer påføres kundens kontonummer, slik at fakturabeløp, renter og omkostninger innbetales direkte til kundens konto. Dette gjelder før- inkasso stadiet.

 • Kunden har løpende adgang og full kontroll på www.equity.no, hvor kunden blir tildelt egen login til de personer som ønsker det.

 • Når det kun gjenstår ubetalte renter og gebyr, og det ikke har vært påminnelsesaktivitet på restbeløpet i 3 måneder, vil oppfølging bli avsluttet og renter og gebyr automatisk avskrevet. Dette for at Equity ønsker å ha fokus på reelle fordringer som kunden ønsker at Equity skal arbeide med.


Vedlegg 2. Priser for fakturaoppfølging
1. Priser fakturaoppfølging
 • STANDARD
  Kr 0,- pr faktura.
  Purringer med tillagte renter og gebyr, kr 0,-

Purringer uten tillagte renter og gebyr, kr 74,- (påminnelse/ resending/ kontoutskrift)

Innbetalte renter og påløpte purregebyr tilfaller Equity.
Suksesshonorar 0,4% av innfordret hovedstol.

Ettergivelse/ avskrivning av tillagte renter og gebyr, belastes med:
- debitor som er forbruker: kr 75,- og debitor som er næringsdrivende: kr 250,- • PREMIUM
  Fast pris, "all-inclusive", etter avtale.

Innbetalte forsinkelsesrenter og gebyr tilfaller Kunden
Alle påminnelser er inkludert i avtalen2. Øvrige priser 


2.1 Forsendelsesomkostninger kommer i tillegg på alle forsendelser til debitor (brev/varsler). Smart forsendelse:

 • EHF - kr 3,85

 • Efaktura - kr 7,26

Standard forsendelse:

 • Epost - kr 1,21

 • Print - kr 35,-


2.2 Etableringsgebyr/ abonnement/ filintegrasjonskostnad kan tilkomme**


2.3 Generelt

Ved passiv avtale hos Equity vil kunden bli fakturert kr 200 pr måned som et minimum.

Etter 5 aktive måneder aktiveres minstepris for Equity Credit Management As sine tjenester. Grunnlaget for minstepris er da gjennomsnittet av de siste 5 aktive måneder (hvor den høyeste månedsfaktura trekkes ut).

**Dette kan variere noe pr. økonomisystem, og kunden vil motta informasjon fra Equity om pris for integrasjon mot sitt økonomisystem der hvor Equity er avhengig av tredjepart for å få laget en integrasjon.

Equity har rett til å endre priser og andre betingelser i Avtalen ved skriftlig varsel. Ved endringer sender Equity oppdaterte priser eller tillegg til avtalen. Dette krever da ikke ny underskrift eller aksept fra kunden. Oppdaterte priser og vilkår vil til enhver tid ligge på https://equity.no/samarbeidsavtale/ og i fanen innstillinger ved login i Equity.

Purregebyr og forsinkelsesrenter justeres etter gjeldende satser i henhold lovgivningen og vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Rettsgebyret justeres årlig av det offentlige, og priser knyttet opp mot rettsgebyr vil bli justert tilsvarende uten varsel. 

Equity avregner hver måned i henhold til avtale priser.Vedlegg 3. Avtalevilkår inkasso
 • Iht lov av 13. Mai 1988 nr.26 - lov om inkasso

3.1 Equity Finance AS’ forpliktelser

3.1.1 Equity Finance AS (heretter kalt Equity) forplikter seg til å innkassere forfalte fordringer etter gjeldende regler for god inkassoskikk, og de til enhver gjeldende lovbestemmelser for inkassovirksomhet. For inkasso gjelder regler i Inkassoloven med tilhørende forskrifter.

3.1.2 Dersom det ved mottagelse av et oppdrag, eller på et senere tidspunkt fremkommer opplysninger som etter Equity sin vurdering til medføre at det strider mot god inkassoskikk å fremme saken, kan oppdraget avvises eller saksbehandlingen avsluttes som trukket sak.

3.2 Kundens forpliktelser

3.2.1 Før oversendelse til inkasso, skal et inkassovarsel iht Inkassolovens §9 være sendt skyldner minst 14 dager etter fakturaforfall, med en betalingsfrist på minimum 14 dager, og betalingsfristen i inkassovarslet skal være utløpt. (Equity Credit Management ivaretar dette ved bruk av purretjenester). Kunden forplikter seg å informere Equity om endringer i kravet, kreditering, direktebetaling eller om det er innsigelse i kravet. 

3.2.2 Kunden er ansvarlig for at saksinformasjonen som oppgis til Equity er korrekt og fullstendig ved registrering av sak. Spesielt viktig opplysning er korrekt juridisk betegnelse på skyldneren, samt at krav mot mindreårige ikke registreres som inkassosak. Org.nr/ fødselsnr bør oppgis, hvis mulig. 

3.2.3 Ved forespørsel må kunden fremlegge dokumentasjon for kravet. Kan det ikke fremlegges dokumentasjon innen 30 dager, står Equity fritt til å avslutte oppfølgingen av kravet og fakturere etter bestemmelsene om trekking av sak.

3.2.4 Dersom Kunden oversender krav/sak som ikke er merverdiavgiftspliktig omsetning, må det opplyses om dette.

3.2.5 Dersom kunden ikke oppfyller sine forpliktelser, og dette får økonomiske konsekvenser for Equity, plikter kunden å erstatte det økonomiske tapet som Equity påføres som følge av feilen.


3.3 Equity’s fullmakter

3.3.1 Equity iverksetter de tiltak som vurderes hensiktsmessige for å få kravet betalt. Equity har skjønnsmessig mulighet til å inngå avdragsordninger, betalingsutsettelser, stille saken i bero, iverksette rettslige skritt, begjære tvangsfullbyrdelse, overføre kravet til overvåking, anmelde i konkursbo/gjeldsordning/dødsbo og andre hensiktsmessige tiltak for sakene. Unntatt fra denne fullmakt er konkursbegjæring hvor godkjennelse fra oppdragsgiver må innhentes.

3.3.2 Equity beholder fullmakten også etter avtalens opphør for de oppdrag som allerede er registrert og som Equity skal fortsette inndrivelsen av.

3.3.3 Equity vil i de tilfeller hvor disposisjonsretten er begrenset, ta forbehold om at oppdragsgiver umiddelbart fremskaffer de nødvendige fullmakter.


3.4 Klientmidler og renter

3.4.1 Klientmidler står inne på særskilt konto, og holdes adskilt fra Equity`s egne midler, jf inkassoforskriften §4-1. Innkasserte midler avregnes iht avtale, minimum 1 gang pr uke.

3.4.2 Equity vil forskuttere offentlige gebyr for kunden ved rettslige skritt. 

3.4.3 Equity har motregningsrett til dekning av forfalte ubetalte salærer, mva, gebyrer og øvrig tilgodehavende, også i andre saker for samme oppdragsgiver. 

3.4.4 Kunden godskrives ikke renter av innkasserte midler jfr. inkassoloven §3 og §16.

3.4.5 Dekningsrekkefølge ved avregning til kunden er som følger: Tariffmessig salær, hovedstol, renter, påløpte offentlige gebyr.

3.5 Utenlandsinkasso

3.5.1 Avtales særskilt i hvert enkelt tilfelle. Det gjelder egne priser for utenlandsinkasso, avhengig av hvilket land debitor oppholder seg. 


3.6 Mva pliktig

3.6.1 Det beregnes mva på alle tjenester som Equity utfører for kunden. Dette belastes kunden, men utgjør ingen kostnad for de kundene som er mva pliktige og som har fradragsrett for mva. Equity forbeholder seg retten til å motregne for mva mot utbetalinger til kunden. Dette for å minimere brevutsendelser og administrasjon for begge parter.

3.7 Endringer/avvikling

3.7.1 Equity har rett til å endre priser/vilkår ved pålegg fra offentlig myndighet og ved forhold som påvirker porteføljen som endringer i datakvalitet, kredittrutiner, samarbeidsform, rammevilkår eller prisutvikling. 

Dersom Equity endrer virksomhet, søker gjeldssanering, akkord eller går konkurs, har kunden rett til å trekke saker ved å kun betale påløpte offentlige gebyrer, og gebyrer som er forskuttert av Equity.

3.8 Oppsigelse

3.8.1 Ved mottatt oppsigelse vil Equity fortsette saksbehandlingen på alle mottatte oppdrag før oppsigelse, med de betingelser som gjelder i denne avtalen. 

3.8.2 Ønsker kunden at oppdragene skal avsluttes, vil Equity avregne sitt tilgodehavende iht. vedlegg 4, pkt. 4.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.8.3 Eventuell oppsigelse av avtalen med Equity Credit Management AS gir automatisk oppsigelse av også denne avtale, med Equity Finance AS. 

3.9 Mislighold

3.9.1 Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser, og ikke retter opp forholdet innen to uker etter at misligholdet er gjort kjent, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Manglende oppgjør fra oppdragsgiver, som går til inkasso, ansees som vesentlig mislighold. 

3.9.2 Equity har rett til å heve avtalen med umiddelbar virkning dersom kunden ikke anerkjenner eller respekterer Equity sine etiske regler og/eller dersom Equity sitt omdømme/renommé trues.

3.9.3 Equity har i slike tilfeller rett til å anse alle aktive krav som trukket og belaste kunden iht vedlegg 2, punkt 2.4 om trekking av sak under overvåkning.

3.10 Rapportering/kommunikasjon

3.10.1 Kunden har tilgang til innsynsløsning på web der all rapportering kan hentes av Kunden. Her er det også opplysninger om registrerte saker, aktiviteter på enkeltsaker og kommunikasjon og korrespondanse som Equity har hatt med debitor.

3.11 Oppsøkende virksomhet

3.11.1 Oppsøkende virksomhet avtales i hvert enkelt tilfelle.

3.12 Avtalens gyldighet

3.12.1 Denne avtale erstatter eventuelle tidligere avtaler, og gjelder for alle oppdrag som er til behandling hos Equity, herunder også eventuelle tidligere inngitte oppdrag som fortsatt er til behandling hos Equity.

3.13 Juridiske tjenester

3.13.1 Ved behov kan Equity formidle kontakt med samarbeidspartner for juridiske tjenester, og evt. inngivelse av konkursbegjæring. Avregning skjer etter egen avtale. 


Vedlegg 4. Priser inkasso

Samtlige pakker nevnt i del 2 inkluderer også inkassotjenester fra Equity Finance AS. 

Hvis ikke debitor betaler, påløper det ingen kostnad for oppdragsgiver. Ingen årsavgift («no cure – no pay»)

4.1 Pris ved betaling fra debitor 

Ved betaling fra debitor beholder Equity betalte forsinkelsesrenter og inkassosalær. Hovedstol tilfaller oppdragsgiver, med fratrekk av suksesshonorar.  

Suksesshonorar  

 • 4 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato < 90 dager etter fakturadato

 • 9 % av innbetalt hovedstol, med registreringsdato > 90 dager etter fakturadato

4.2 Pris ved trekk av sak fra Kunden 

Kunden kan trekke inkassosaken kostnadsfritt de første 15 dager etter at saken er registrert til inkasso hos Equity. Dersom saken er betalt direkte til kunden gjelder betingelsene i punkt 4.3. 50% av påløpt salær faktureres kunden ved trekk av sak i perioden16- 30 dager etter registrering. Ved trekk av sak etter 30 dager faktureres kunden 100 % av påløpt salær. Ved trekking av sak som ligger til overvåking, faktureres oppdragsgiver for et beløp tilsvarende det beløpet som etter avtalen skulle tilkommet Equity ved fullbetalt sak jf. punkt 4.4. 

4.3 Pris ved direktebetaling til Kunden

Ved debitors betaling direkte til kunden, fortsetter Equity innkreving av ubetalt salær og forsinkelsesrenter. Ved fortsatt ubetalt restkrav 3 måneder etter direktebetaling, faktureres kunden for 50% av påløpt salær. Ved trekking av en del betalt sak i perioden 0-30 dager sak faktureres 50% av påløpt salær. Etter 30 dager gjelder samme betingelser som i punkt 4.2.

4.4 Pris ved uløst inkassosak 

Uløst inkassosak overføres til overvåking hvor kunden bærer ansvaret for alle kostnader ved rettslig oppfølging. Equity forhindrer foreldelse av krav, hvis kunden ønsker dette. Ved løst overvåking sak tilfaller 60% av hovedstol kunden i tillegg til evt. betalte kostnader ved rettslige skritt. 


4.5 Priser ved rettslige skritt 

Prisen for rettslige skritt knyttes opp mot et beløp tilsvarende størrelsen på rettsgebyret til enhver tid.  

Equity fakturerer kunden salær ved å iverksette rettslige skritt som følger: 

0,5 x rettsgebyr ved hovedstol < kr. 2500, 1x rettsgebyr for saker > kr. 2500. 


For utarbeidelse av følgende tiltak; forliksklage, utleggsbegjæring, fravikelse, husleietvistklage, konkursvarsling, anmeldelse konkursbo, anmeldelse gjeldsordning, gjeldsforhandling. Eventuell redegjørelse tilsvar rettslig prosess/møtefullmektig og utforming av tvangsforretning: 2 x rettsgebyr. 

Eventuelle offentlige gebyr, gebyr til forliksråd og namsmann osv., samt kostnader til møtefullmektig ved møte i forliksrådet, forskutteres av Equity.

Rettsgebyret faktureres kunden, og remitteres ved betaling fra debitor.   

Dersom kunden ikke ønsker å melde kravet i evt. konkursbo/gjeldsordning/gjeldsforhandling/dødsbo, avsluttes saken. Kunden faktureres i så tilfelle i tilsvarende trukket sak, pkt. 4.2.