Samarbetsavtal

Följande samarbetsavtal har ingåtts mellan uppdragsgivaren härefter kallad kunden och Equity Credit Management Sweden AB (organisationsnummer: 556772-4926) och Collectia AB (organisationsnummer: 556796-5651) härefter kallad Equity/Collectia.

Avtalet omfattar av Equity tillhandahållna påminnelsetjänster och Collectia tillhandahållna inkasso samt kredithanteringstjänster i enlighet med i detta avtal angivna villkor enligt offererade rutiner.

För av Equity/Collectia enligt detta avtal tillhandahållna tjänster gäller enligt bilaga 2 angivna priser.Varaktighet och uppsägning
Avtalet träder i kraft det datum du har markerat och godkänt samarbetsavtalet på https://equity.credit. Varaktigheten av provperioden är 6 månader. Om du önskar avsluta efter provperiodens utgång ska detta meddelas skriftligen med en månads uppsägningstid. Därefter kan avtalet sägas upp med 12 månaders uppsägningstid.

När kunden säger avtalet till följd av bristfällig hantering från Equity/Collectia eller liknande, ska kunden innan hävningen eller hävningen träder i kraft ge Equity/Collectia skälig tid på sig att åtgärda det förhållande som ger upphov till kundens hävning. eller avbokning. När kunden i detta fall inte vill ha fakturauppföljning för pågående ärenden har Equity rätt att fakturera för genomsnittet av de tre senaste aktiva månaderna (varje månad under uppsägningstiden).

Vid upphörande av samarbetet kommer Equity/Collectia att fortsätta återvinningen av redan registrerade inkassouppdrag. Om kunden vill ha uppdragen i retur kommer debitering att ske enligt bestämmelserna om återkallelse av ärenden.

Vid väsentligt åsidosättande av förpliktelserna kan var och en av parterna säga upp avtalet med 14 dagars skriftligt varsel. Likvidation av redan registrerade inkassouppdrag kommer att ske enligt bestämmelserna om indragna inkassoärenden.

Kunden förbinder sig med detta avtal, att endast anlita Collectia för avtalade tjänster under avtalsperioden.

I övrigt gäller Equity/Collectia allmänna villkor enligt bilaga 3.


Bilaga 1

Procedur

 • Equity tar löpande emot öppna fakturor och öppna kreditfakturor och betalningar från kundens finansiella system.

 • Kunden ansvarar för att korrekt information om fakturabelopp, förfallodag samt namn, adress, e-post och mobilnummer lämnas till gäldenärerna.


 • Partnerna kommer överens om en tidsplan för hur de olika gäldenärerna ska påminnas. Kunden kontaktas av handläggaren för att skräddarsy detta.


 • Det är möjligt att skapa en lägre gräns för att skicka påminnelser. De gäldenärer som inte betalar i enlighet därmed, och i enlighet med tillämplig lagstiftning, kommer att påminnas.


 • För att undvika att gäldenärer följs upp felaktigt kan kunden via sin inloggning på equity.credit, se:


Dagens påminnelselista – där du enkelt kan göra individuella justeringar på gäldenär eller på fakturanivå

Öpna fakturor – där alla öppna fakturor visas och där du enkelt kan göra individuella justeringar på gäldenärs- eller fakturanivå

Redo för inkasso – där du enkelt kan göra individuella justeringar på gäldenärs- eller fakturanivå.


 • Alla påminnelser tillämpas på kundens kontonummer, sa att fakturabelopp, ränta och kostnader betalas direkt till kundens konto.

 • Kunden har kontinuerlig tillgång och full kontroll över www.equity.credit, där kunden tilldelas en egen inloggning till de personer som vill ha den.

 • När en faktura endast har ränta och avgifter som utestående och det inte har förekommit någon påminnelseaktivitet på saldot på 3 månader kommer de att avslutas / skrivas av automatiskt. Detta beror på att Equity vill fokusera på reala fordringar som kunden vill att Equity ska arbeta med.


Bilaga 2


Priser

 • Programvara
  Se uppdaterade priser hela tiden på https://equity.credit

 • Full Service
  Kontakt Equity om prislista


Generellt

Forsendelse tillkommer på alla påminnelser

Email kr 1,-

Post: kr 31,-

Etableringsavgift/ Abonnemang / integrationskostnad kan tillkomma*

Vid passivt avtal eller liten/ingen aktivitet hos Equity faktureras kunden 200 kr per månad som minimum.

Om kunden har påminnelsestopp eller har lägre aktivitet än en genomsnittlig månad kommer kunden faktureras för genomsnittet av de senaste 5 aktiva månaderna där största fakturan dras av eller för överenskommet minimipris.


Inkasso

För ärenden som har överförts till Collectia för indrivning gäller följande prislista.


När uppdragsgivarens kund betalar returneras 100% av kapitalbeloppet
till uppdragsgivaren

Collectia erhåller påminnelseavgifter, inkassoavgifter och räntor.


När uppdragsgivarens kund betalar returneras 70% av kapitalbeloppet
till uppdragsgivaren.


Collectia erhåller 30 % av kapitalbeloppet

Inkassoavgifter och kostnader, ränta och nya avgifter som tilldelas tillfaller Collectia 100%.Om uppdragsgivarens återkallar ärende så står uppdragsgivarens för de avgifter som Collectia skulle haft rätt till vid ett betalt ärende, f.n. 60 SEK påminnelseavgift och 180 SEK inkassoavgift.Om uppdragsgivarens återkallar ärende så står uppdragsgivarens för de avgifter som Collectia skulle haft rätt till vid ett betalt ärende + 30% av kapitalet.Tilfaller Collectia15%

25%

1 675 SEK/Timme

Uppdragsgivarens står för utlägget till kronofogden f.n. 300 SEK. uppdragsgivarens får tillbaka detta när kunden betalar.Uppdragsgivaren står för utlägget till kronofogden f.n. 600 SEK. Uppdragsgivarens får tillbaka detta när kunden betalar.Prislista inkasso och efterbevakning

Rättsligaåtgärder

Fördelning av medel som återvunnits nya ärenden

Fördelning av återvunna medel till ärenden som ligger i efterbevakning

Återkallelse av ärenden inkassostadie

Återkallelse av ärenden efterbevakning

Betalningsföreläggande arvode

Utlandsinkasso i våra hemmamarknader

Utlandsinkasso utanför våra hemmamarknader

Juristarvode

Betalningsföreläggande utlägg

Ansökan om utmätning

Bilaga 3

1. Inkasso- och Kredithanteringstjänster

1.1
Collectia åtar sig att utföra av Uppdragsgivaren begärda inkasso- och kredithanteringstjänster tillhandahållna av Collectia (utbildning, betalningspåminnelse, inkasso, rättslig hantering, efterbevakning och andra i särskild ordning specificerade konsult-tjänster) enligt vid varje debiteringstillfälle gällande prislista med tillkommande lagstadgade skatter och avgifter.


1.2
Uppdragsgivaren svarar för att till Collectia lämnade uppdrag är lagligen grundade och förbinder sig att genast underrätta Collectia om gäldenären bestritt fordringen, betalning erhållits eller andra omständigheter inträffat som är av betydelse för uppdragets handläggning.


Gäldenärens korrekta namn och fullständiga adress skall klart framgå av uppdraget.


I förekommande fall skall likaledes anges vederbörandes personnummer/ organisationsnummer. Collectia har rätt att, om särskilda skäl föreligger, återsända uppdraget.

1.3
Collectia lämnar fortlöpande information om pågående ärenden enligt de rutiner som vid varje tidpunkt tillämpas av Collectia.


1.4
Av Collectia erhållna gäldenärsbetalningar med avdrag för Collectia tillkommande belopp i form av lagstadgade kostnadsersättningar, eventuell provision och direkta utlägg redovisas till anvisat bank- och/eller postgirokonto. Om annat inte avtalats sker redovisning normalt dagen efter som Collectia erhållit betalningsinformationen.


1.5
Collectia äger rätt att vid kostnadskrävande åtgärder begära ersättning i förskott. Om Uppdragsgivaren underlåter att iakttaga gällande betalningsvillkor för av Collectia utställd faktura, tillkommer lagstadgad påminnelseavgift samt dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. Collectia har alltid rätt att kvittningsvis avräkna sin fakturafordran mot Uppdragsgivarens redovisningsfordran. Uppdragsgivaren skall underrättas skriftligen om verkställd kvittning.


2. Efterbevakningstjänster

2.1
Ärenden i vilka gäldenären efter ordinarie inkassoåtgärder ej erlagt full betalning överförs automatiskt efter slutrapportering till Collectias efterbevakningsregister. Aktiebolag och föreningar efterbevakas ej.


2.2
För inkassering av Uppdragsgivarens fordran äger Collectia rätt att vidta de åtgärder Collectia med iakttagande av Uppdragsgivarens intresse finner lämpliga. Collectia äger således rätt att träffa ackordsuppgörelser med gäldenären samt i övrigt träffa uppgörelser som bedöms ligga i uppdragsgivarens intresse. För detta ändamål följer Collectia kontinuerligt upp gäldenärens ekonomiska situation för bedömning om förnyade inkasso- eller exekutiva åtgärder kan leda till betalning.2.3 Provisionstariff


2.3.1
Collectia svarar för samtliga i efterbevakningsärendet uppkommande kostnader, d.v.s. Uppdragsgivaren debiteras ej för av Collectia nedlagt arbete i ärendet.


2.3.2
Som full ersättning för hävda kostnader och utfört arbete är Collectia berättigat att uppbära i ärendet påfordrade utlägg och arvoden samt provision enligt gällande prislista beräknad på av från gäldenären inkasserade kapital- och räntebelopp. Provisionsrätten gäller oavsett om betalning sker till Collectia eller uppdragsgivaren. Collectia debiterar enligt dom lagstadgade avgifterna om 60 SEK per påminnelse och 180 SEK per inkassokrav samt att Collectia erhåller 100% av dröjsmålsräntan. 


2.3.3
Uppdragsgivaren äger rätt att återkalla efterbevakningsärenden. Om provisionstariff är avtalad äger Collectia därvid rätt att debitera samtliga i ärendet uppkomna externa och interna kostnader samt en ersättning motsvarande den för avtalet gällande provisionstaxan, beräknat på kvarvarande kapitalbelopp.


2.3.4
Collectia äger rätt att när som helst och efter eget bedömande avsluta efterbevakningsärenden för vilket provisionstariff är avtalad och återställa detta till Uppdragsgivaren. Om så sker äger Collectia inte rätt att återföra några kostnader på Uppdragsgivaren. 1. Prisjustering


Collectia förbehåller sig rätten att genomföra prisjusteringar tillföljd av myndighets beslut och/eller förändrat kostnadsläge hos underleverantör. Prisjusteringar ska göras med lika stor ändring som Collectias självkostnadspris för avvikelsen.

 1. Ensamrätt


Uppdragsgivaren förbinder sig att endast anlita Collectia för de i avtalet ifrågavarande tjänsterna. Vid förtida uppsägning eller avbruten leverans enligt avtal, äger Collectia rätt att debitera Uppdragsgivaren i enlighet med under avtalstiden förväntade intäkter.


 1. Befrielsegrunder


5.1
Collectia är inte ansvarigt för skada eller dröjsmål som beror på force-majeur-situationer såsom arbetskonflikt och varje annan omständighet utanför Collectias kontroll, såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinställelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Förbehållet ifråga om arbetskonflikt gäller även om Collectia självt vidtar eller är föremål för konfliktåtgärd.


5.2
Skada som uppkommer i annat fall än enligt 6.1 skall ersättas ur av Collectia tecknad allmän ansvarsförsäkring maximerad till 1 000.000 kronor per år.

I de fall försäkringen ej lämnar ersättning är Collectias skadeståndsansvar begränsat till belopp högst motsvarande det för Collectias uppdrag beräknade priset exkl. skatter och allmänna avgifter.


Uppdragsgivaren äger ej rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal om uppdragsgivaren ej skriftligen reklamerar senast 15 dagar efter det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts. Uppdragsgivarens rätt att göra gällande anspråk på ersättning enligt detta avtal upphör under alla förhållanden en månad efter det att det enskilda uppdraget avslutades hos Collectia.


 1. Förtida uppsägning


Part skall äga rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande om andra parten;


 • inställer sina betalningar, träder i likvidation, försätts i konkurs eller på annat sätt företer tecken på obestånd,


 • om force-majeur-situation enligt 6.1 pågått mer än 30 dagar,


 • i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet och underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom,


 • parts kommersiella förehavanden ådrar sig signifikant negativ publicitet eller blir föremål för allmän negativ uppmärksamhet genom massmedia, vilket skulle kunna skada motpartens varumärke eller rykte och part underlåter att vidtaga rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig erinran därom, eller


 • parts kommersiella förehavanden, delvis eller helt, upptäcks vara illegala eller i strid med god affärssed.


 1. Tvister


Eventuella tvister angående tolkning, tillämpning eller giltigheten av bestämmelser i detta avtal samt ur avtalet härflytande rättsförhållanden får ej dragas inför allmän domstolsprövning, utan skall slutligt avgöras av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Förfarandet skall äga rum i Stockholm med tillämpning av svensk lag. Tvister på grund av fordran på ersättning för förfallna avgifter eller dylikt får dock hänskjutas till allmän domstol om endera parten så önskar.


Tillbaka till början